Судска писарница

Судска писарница обавља послове у вези са оснивањем списа из надлежности Прекршајног суда у Зајечару, послове вођења уписника, формирања и расподеле предмета, као и друге послове прописане Судским пословником. Радом судске писарнице руководи шеф писарнице, који планира, усмерава и надзире рад судске писарнице.

Шеф писарнице одговоран је за законит, правилан и благовремен рад писарнице и за свој рад одговара председнику суда. Радом судске писарнице Прекршајног суда у Зајечару руководи шеф писарнице Виолета Андрић.