Председник


Председник суда

Жељка Петровић

тел:

е-маил: Председник се стара о правилном и законитом раду целог суда и организује унутрашње пословање Суда у складу са Судским пословником. Између осталог одлучује о одлагању почетка издржавања казне затвора, евентуалном условном отпусту и о изузећу судија.

У складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Судским пословником обавештења о раду суда даје председник Суда или судија кога он за то овласти.

Председник руководи судском управом. Поједине послове судске управе председник може поверити заменику председника или председницима одељења. У пословима судске управе председнику помажу секретар суда и организатор послова у суду (менаџер суда). У већим судовима може се организовати и посебна организациона јединица за вршење послова судске управе којом руководи организатор послова у суду (менаџер суда).

Председник надзире рад судских одељења и служби прегледом уписника и помоћних књига, роковника и рочишта, сталним евидентирањем предмета чије решавање дуже траје, прибављањем извештаја и на други погодан начин.
Користећи одговарајуће евиденције и прегледом задужења и експедитивности, председник остварује стални увид у рад суда као целине и предузима мере за законит, правилан, тачан и благовремен рад.

Председник врши послове у вези са програмом стручног усавршавања и обуке судијских помоћника и судијских приправника. 

Председник разматра притужбе странака и других учесника у судском поступку који сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на његов ток, односно исход и предузима одговарајуће мере, у складу са законом.

Ако је предмет притужбе распоред места суђења или предузимања поједине судске радње, председник може одредити друго место суђења или предузимања судске радње, најкасније до припремног рочишта или првог рочишта за главну расправу, уколико се тиме омогућава остваривање права странке на несметан приступ суду и поштовање законом утврђене месне надлежности.

Ако се при разматрању годишњег извештаја о раду утврди да у суду постоји већи број нерешених предмета, председник доноси Програм решавања старих предмета (у даљем тексту: Програм) најкасније до 31. јануара за текућу годину. 

Програмом се могу уводити мере ради благовременог обављања послова у суду, као што су измене унутрашње организације суда, увођење додатног рада судија и судског особља, привремена прерасподела радног времена и друге мере, у складу са законом и овим пословником.

Председник може, у оквиру припреме и спровођења Програма да предложи упућивање судија из другог суда и донесе измену годишњег распореда. Предлог Програма председник доставља на разматрање седници свих судија.

Председник месечно прати и надзире спровођење Програма ради његове измене и допуне, односно обустављања његовог даљег спровођења.

У случају одсутности председника суда замењује судија Слађан Савић.