Пријем и издавање уверења

Пријем писмена врши се у одсеку писарнице Прекршајног суда у Зајечару на адреси Генерала Гамбете 44/V сваког радног дана од 8 часова до 15 часова.

Пријем писмена врши референт за пријем и оверу.Приликом пријема писмена службеник је дужан да на примерак поднеска странке стави пријемни штамбиљ.

Издавање уверења: Уверења да физчка и правна лица нису прекршајно кажњавана и да им није изречена заштитна мера забране вршења одређених делатностатности издају се наредног дана од подношења захтева од 14,00 часова до 15,00 часова.

Такса за издавање уверења износи 290 динара.

 

Форме молби / захтева можете преузети на страници са документима

Teлефон: 019 /