ПРИТУЖБА НА РАД ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА

ПРИТУЖБА је начин којим грађани могу утицати на убрзање поступка пред правосудним органима Републике Србије.

Ко подноси притужбу?

Притужбу подноси притужилац, странка у поступку која је незадовољна дугим трајањем поступка.

Како и коме се подноси притужба?

Притужилац се може обратити писменим путем са ознаком броја предмета у поступку на који се притужује и то ПРЕДСЕДНИКУ СУДА у којем се води поступак

Странке се могу обратити притужбом ПРЕДСЕДНИКУ СУДА пред којим се води поступак – (уколико не одговори у року) – Председнику непосредно ВИШЕГ суда - (уколико не одговори у року) ОДЕЉЕЊУ ЗА НАДЗОР Министарства правде

Поступање

Председник суда одговара прутужиоцу у року од 15 дана од дана пријема прутужбе. Уколико нема одговора од суда, притужилац се може обратити Одељењу за надзор Министарства правде. Министарство прослеђује притужбу ПРЕДСЕДНИКУ СУДА пред којим се води поступак. Надзор се обавља када се председнику суда достави притужба. Законом је предвиђено да је судија дужан да утврди њену основаност, достави писмени извештај притужиоцу и министарству или вишем суду који је упутио притужбу у року од 15 дана од дана пријема.

Одлука

Председник суда може донети одлуку да је ПРИТУЖБА:

ОСНОВАНА – и предузети мере да се поступак убрза

НЕОСНОВАНА

Одељење за надзор Министарства правде врши надзор над радом правосудних органа у вези са поступањем у прописаним роковима.

Надзор може бити:

НЕПОСРЕДАН – врши га Министарство правде

ПОСРЕДАН- врши га на основу ПРИТУЖБЕ

Одељење за надзор нема утицаја на то каква ће бити одлука суда, нити може да интервенише да се одлука промени. Одељење поступа по поднетој притужби до пријема одговора председника суда и то је вид надзора који је предвиђен законом. Такође, треба знати да ово одељење не пружа правну помоћ грађанима, већ то раде адвокати и службе правне помоћи у органима локалне самоуправе.

 

 

    Флајер - Поступак за ПРИТУЖБУ 

  Образац ПРИТУЖБЕ  .PDF  / .DOC