Рачуноводство

 

Финансијско – материјални послови обављају се у рачуноводству, по правилу у седишту суда под непосредним надзором председника суда у складу са посебним прописима.

У рачуноводству се обављају послови из области рачуноводства, књиговодства, послови књижења потрошног и канцеларијског материјала, евиденција основних средстава и ситног инвентара, као и други материјално-финансијски послови, а у складу са законским прописима.


Радом ове организационе јединице руководи шеф рачуноводства који планира, усмерава и надзире рад и врши најсложеније послове из делокруга рада рачуноводства. Шеф рачуноводства одговоран је за законит, правилан и благовремен рад рачуноводства и за свој рад одговара председнику суда.

 

 
Шеф рачуноводства у Прекршајном суду у Зајечару је Небојша Живановић.

 

Тел: 019 422 734

Факс: 019 422 734

е-маил: racunovodstvo@za.pk.sud.rs

 

Књиговодствени подаци:

Прекршајни суд у Зајечару

ПИБ: 106400142

МБ: 17774000

Генерала Гамбете 44/IV 
19000 Зајечар,