Судска Управа

Послови везани за унутрашњу организацију и рад суда одвојени су од суђења и обухватају: управне, административне, техничке, стручне, информативне, финансијске, послове за односе за јавношћу и комуникацију са медијима и остале пратеће послове значајне за судску власт. Ови послови су у надлежности судске управе и организују се тако да суд своју функцију врши законито, благовремено и ефикасно, како би се странкама олакшало обављање послова у суду са што мање трошкова.

Председник суда руководи Судском управом. Поједине послове судске управе председник може поверити заменику председника или председнику одељења.

Судску управу чине Секретар суда, административно технички секретар, судијски помоћници и техничар ИТ подршке.

У пословима судске управе председнику Прекршајног суда у Зајечару суда помаже секретар суда Ана Богдановић.